çalışan öneri sistemi hizmete girmiştir

Öz Değerlendirme

Amaç

EFQM Modeli'nin uygulamasında temel araçlardan biri olan "öz değerlendirme"nin proje kapsamında uygulanması ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın öz değerlendirme kapsamında güçlü ve iyileştirilebilir yönlerinin belirlenmesinin yanı sıra öz değerlendirme ekiplerine yetkinlik kazandırılarak EFQM Modelinin Gelir İdaresi'nde uygulanmasına süreklilik kazandıracak alt yapının kurulması amaçlanmaktadır.

EFQM Modeli ile İlişkisi

Öz değerlendirme, EFQM Modeli'nin uygulanmasında kurumun güçlü ve iyileştirilebilir yönlerini ölçmek için kullanılan temel bir araçtır. Bu sayede kurumlar kendilerini değerlendirirken aynı zamanda araç etkin kullanıldığında modelin strateji, strateji ile süreçler arasında bağlantı kurulması ve sürekli yenileşim anlayışının uygulanması sağlanmış olur.

Kapsam

Özdeğerlendirme faaliyetleri, GİB Merkez, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (AVDB) ve 6 pilot vergi dairesinde gerçekleştirilecektir. Öz değerlendirme faaliyetlerinin tüm taşra birimlerine yayılımı proje sonrasında gerçekleştirilecektir.

Türkiye'ye yayılımda modelin etkin bir şekilde oluşturulması için AVDB tarafından belirlenen pilot vergi daireleri şunlardır:

 • Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü
 • Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü
 • Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
 • Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü
 • Çubuk Vergi Dairesi Müdürlüğü
 • Kazan Mal Müdürlüğü
 • Faaliyet Aşamaları

Proje süresince; proje başlangıcında, ortasında ve sonunda olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı'nda üç kez öz değerlendirme gerçekleştirilecektir. İlk öz değerlendirme uzmanlar tarafından yapılacaktır. Ayrıca GİB Merkez'de süreç ekiplerinin içinden 60 kişi, AVDB ve pilot vergi dairelerinde yer alan süreç ekiplerinden de 40 kişi öz değerlendirme ekiplerine seçilecektir. Takip eden öz değerlendirmeler bu ekipler tarafından gerekli yetkinliği eğitimlerde kazandıktan sonra uzmanlar rehberliğinde gerçekleştirilecektir. Öz değerlendirmeleri takiben eylem planları hazırlanarak iyileştirme çalışmalarına başlanacaktır.

Gelinen Aşama

Aşağıdaki tarihlerde pilot alanlarda ilk öz değerlendirme uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

 • 18- 22 Nisan Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Binası,
 • 25-29 Nisan AVDB, Çubuk Vergi Dairesi Müdürlüğü,
 • 02-06 Mayıs Kazan Mal Müdürlüğü, Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü,
 • 09-13 Mayıs Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü,Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü.

Değerlendirme sonuçları, Gelir İdaresi Başkanlığı üst yönetimi, AVDB ve altı pilot vergi dairesi ile paylaşılmıştır. Sonuçlarda yer alan iyileştirmeye açık alanlarda çalışmak üzere iyileştirme ekiplerinin kurulması ve çalışmaya başlamaları için ön hazırlıklar devam etmektedir.

Özdeğerlendirme Nedir?

 • Özdeğerlendirme, bir kuruluşun faaliyetlerini ve iş sonuçlarını; mükemmelliği esas alan bir modelle kıyaslayarak, kapsamlı sistematik ve düzenli biçimde gözden geçirmesidir.
 • Özdeğerlendirme uygulaması ile kuruluşlar kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler, iyileştirme faaliyetlerini başlatır ve gelişmeleri sürekli izleyerek planlarını gözden geçirirler.
 • Böylece ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanları önceliklendirir.
 • Önceliklendirme sonuçlardan hareket ederek stratejik plan doğrultusunda iyileştirme planlarını oluşturur.
 • Bu çerçevede iyileştirme projeleri belirlenir, her bir proje için ekipler oluşturulur ve iyileştirme faaliyetleri uygulamaya alınır.
 • Özdeğerlendirme sonucunda belirli sayıda iyileştirme faaliyetine karar verilmelidir.
 • Bu faaliyetler kuvvetli yönlerin daha iyi hale getirilmesi yönünde de olabilir.
 • İyileştirme faaliyetleri 3-4 iyileştirme projesinden oluşabilir.
 • İyileştirme projeleri kuruluşa yarar sağlayıcı ve kurulusun kapasitesini artırıcı yönde olmalıdır.
 • Önceliklendirme için kullanılan birçok araç olmakla birlikte son karar yine insanların kişisel tercihleriyle verilir.

Gelinen Aşama

İlk öz-değerlendirme, projede görevli kilit olmayan uzmanlarca projenin erken aşamalarında gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme raporu hazırlanmış, üst yönetime raporun özet sunumu yapılmıştır. Ayrıca GİB değişik birimlerinden rastgele belirlenen 1000 kişiye öz değerlendirme sonuçlarının sunumları yapılmıştır, sunumlar 2 gün sürmüştür.

İkinci öz-değerlendirme planlandığı gibi GİB çalışanları tarafından gerçekleştirilmek üzere sekiz takım oluşturulmuş, takım liderleri belirlenmiş, rehberlik yapacak kilit olmayan uzmanlar takımlara atanmıştır. Takımlar gerekli eğitimlerini tamamlamış kişilerden oluşturulmuştur. Öz değerlendirme öncesinde Ocak ayı içinde takımlara kilit uzmanlar tarafından süreç hakkında hazırlık amaçlı bilgilendirme yapılmıştır. Öz değerlendirme, Şubat ayında başlamış olup bir aylık sure içinde de tamamlanması planlanmaktadır.

 

 

1. DEĞERLENDİRME

Dış Değerlendirme Sonuçlandı

İlk değerlendirme aşağıdaki tarih ve pilot alanlarda 6 bağımsız uzman tarafından gerçekleştirilmiştir:

18- 22 Nisan Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Binası,
25–29 Nisan AVDB, Çubuk Vergi Dairesi Müdürlüğü,
02–06 Mayıs Kazan Mal Müdürlüğü, Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü,
09–13 Mayıs Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü.

Sonuçlar Paylaşıldı

Değerlendirme sırasında 173 yönetici ve 464 çalışan olmak üzere toplam 657 kişi ile görüşülmüş ve değerlendirme sonunda her pilot birim için ayrı bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar yalnızca değerlendirmesi yapılan ilgili birime teslim edilmiştir.

Ayrıca, 21-22 Eylül 2011 tarihlerinde Plaza Otel’de sunumlar yapılarak değerlendirme yapılan birim çalışanlarından seçilen 1000 kişilik bir grup değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilmiştir.

1.Öz Değerlendirme Çalışmaları Tamamlandı

20-24 Şubat 2012 Gelir İdaresi Başkanlığı, AVBD, Başkent Vergi Dairesi

6-10 Şubat 2012 Çubuk Vergi Dairesi

6-10 Şubat 2012 Kazan Vergi Dairesi

6-10 Şubat 2012 Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi

5-9 Mart 2012 Ostim Vergi Dairesi ve Yeğenbey Vergi Dairesi

Fotoğraflar

Copyright 2011 by GEMİ